Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt

 

 

Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 44.

 

hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor),

 

en

 

hierna te noemen de cliënt(en)

 

Wordt het volgende overeengekomen :

 

 

1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat

 

 

 

2. Informatie.

 

De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak. De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat.

 

3. Beroep op derden.

 

3.1. De cliënt gaat akkoord dat de advocaat voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, experten, vertalers, edm. De advocaat kan niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de tussenkomst van deze derden.

 

3.2. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een advocaat, gerechtsdeurwaarder, notaris, expert of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat, behoudens de cliënt uitdrukkelijk zijn eigen voorkeur te kennen geeft aan de advocaat.

 

4. Kosten en ereloon.

 

4.1. De staat van kosten en ereloon van een advocaat kan drie elementen bevatten: de kosten van de advocaat, de gerechtskosten en de uitgaven en het ereloon.

 

4.2. De advocaat begroot zijn ereloon naar redelijkheid en billijkheid en conform de algemene gebruiken van het beroep. Het ereloon kan niet uitsluitend afhangen van het bereikte resultaat. Het bereikte resultaat kan enkel in aanmerking worden genomen samen met andere vaste parameters, zoals de aard van de zaak, de inzet van de zaak, de moeilijkheidsgraad, de ervaring van de advocaat en het dringend karakter van de opdracht. Daarbij is een tarief van 125 € voor advocaten van meer dan 3 jaar tableau, 100 € voor advocaten van minder dan 3 jaar tableau en 75 € voor stagiairs het uitgangspunt indien met uurtarief wordt gewerkt. Verplaatsingsduur en wachtduur ter plekke worden niet afzonderlijk getarifeerd.

 

4.3. De kantoorkosten vanaf 1/09/2016 zijn als volgt, en jaarlijks wijzigbaar:

-Aanleg dossier: 50 € excl. BTW, 60,50 € incl. BTW

-Correspondenties, per brief: 11 € excl. BTW, 13,31 € incl. BTW

-Aangetekende correspondenties, per brief: 16 € excl. BTW, 19,36 € incl. BTW

-Verplaatsingen: 0,5 € excl. BTW per kilometer, 0,605 € incl. BTW

-Kopies, fax, telefoon: afhankelijk van omvang dossier: tussen 5 en 25 € excl. BTW, tussen 6,05 € en 30,25 € incl. BTW

 

4.4. De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

 

4.5. De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon.

 

In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

 

4.6. De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en ereloon van de advocaat binnen veertien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.

 

4.7. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.

 

4.8. Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de cliënt op het openstaande saldo rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de aanmaning.

 

Er zal tevens een conventionele schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 € en een maximum van 1.000 €. Ingeval de cliënt een consument is en de advocaat een duidelijke wanprestatie pleegt, zal de aansprakelijkheid van de advocaat beperkt worden tot een maximum van 500 €.

 

4.9. In geval door de cliënt om afbetalingstermijnen verzocht wordt, is een tegemoetkoming verschuldigd voor de bijkomende administratieve kosten die hiermee gepaard gaan. Deze tegemoetkoming wordt bepaald op 30 € per af te betalen ereloonstaat. In geval van opvolging, vervalt de afbetalingsovereenkomst. Ook in geval van wanbetaling vervalt de afbetalingsovereenkomst.

 

4.10. In geval van een onbetaalde ereloonstaat of provisiestaat, behoudt de advocaat zich het recht voor af te zien van elke verdere prestatie tot integrale betaling ervan, en zal hij niet aansprakelijk zijn voor welkdanige schade ten gevolge van deze staking in prestaties.

 

4.11. De cliënt verklaart uitdrukkelijk te weten en te aanvaarden dat hij ofwel niet gerechtigd is om bijstand in juridische tweedelijnsbijstand te genieten, ofwel dat hij hier uitdrukkelijk van afziet.

 

In de mate de cliënt gedurende de looptijd van de activiteiten van de advocaat alsnog gerechtigd zou worden in dit kader hetzij alsnog tussenkomst in dit kader zou wensen, dan is hij gehouden dit aangetekend ter kennis te brengen van de advocaat.

 

Alle prestaties tot datum van ontvangst van de aangetekende zending blijven alsdan gepresteerd buiten het kader van de juridische tweedelijnsbijstand.

 

Mits akkoord van de advocaat enerzijds en mits toekenning van een inschrijving door het Bureau voor Juridische Tweedelijnsbijstand anderzijds, zullen de prestaties vanaf deze datum kostenloos geschieden voor de cliënt.

 

De cliënt is persoonlijk aansprakelijk om erop toe te zien dat de inschrijving door het Bureau voor Juridische Tweedelijnsbijstand geregeld wordt en dient hiertoe alle benodigde documenten en bewijsstukken over te maken aan het Bureau voor Juridische Tweedelijnsbijstand (Burg. Nolfstraat 10a, 8500 Kortrijk, tel. 056.269.555).

 

4.12. De cliënt wordt ingelicht dat alle prestaties die verricht worden vanaf 1 januari 2014 BTW-plichtig zijn. Alle erelonen en kosten vanaf die datum zullen aldus worden vermeerderd met het toepasselijke BTW-tarief, dat wordt afgedragen aan de bevoegde fiscale diensten.

 

4.13. Alle binnenkomende gelden zullen kunnen aangewend worden om de openstaande schulden ten aanzien van de advocaat te betalen.

 

4.14. De cliënt wordt ingelicht omtrent het bestaan van de Ombudsdienst Consumentengeschillen. De advocaat bevestigt dat hij niet bereid is om via buitengerechtelijke geschillenregeling te werken.

 

5. Derdengelden

 

5.1. De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

 

5.2. De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

 

5.3. De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden, behoudens in geval van openstaande schulden bij de advocaat in welk geval de advocaat het recht heeft deze schuld eerst te voldoen mits uitdrukkelijke en schriftelijke kennisgeving aan de cliënt.

 

6. Aansprakelijkheid

 

6.1. De advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid bij Amlin Europe N.V., maatschappelijke zetel te Amstelveen, Nederland - Handelsregister nr. 33055009, bijkantoor België - RPR 0416.056.358 - Onderneming toegelaten onder het codenr. 0745. De polis dekt de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die worden uitgevoerd vanuit het in België gevestigd kantoor.

 

De cliënt vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt tengevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de advocaat. Het staat de cliënt steeds vrij zich bij de advocaat te informeren omtrent het bedrag van de actuele dekking op dat ogenblik van de verzekering. Indien de cliënt wenst dat de advocaat een aanvullende verzekering afsluit, sluiten partijen hieromtrent een aanvullende overeenkomst af.

 

6.2. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van 2.500,00 € .

 

7. Gedragsregels.

 

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Kortrijk, is dhr. Vantomme onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die van de Nationale Orde van Advocaten, die van de Balie van Kortrijk, alsmede de gedragscodes die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be.

 

8. Beëindiging van de overeenkomst.

 

8.1 De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.

 

8.2 De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

 

9. Te verstrekken informatie cf. de Diensentwet.

 

U kan bij mr. Vantomme terecht voor onder meer volgende diensten: juridische bijstand als advocaat.

 

Mr. Vantomme baat zijn kantoor in persoonlijke naam uit. Hij is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van Kortrijk.

 

Het ondernemingsnummer van het kantoor van mr. Vantomme is 0817.478.881.

 

Indien U verdere informatie wenst of indien U een klacht heeft kan U mr. Vantomme bereiken:

Adres hoofdkantoor: Beheerstraat 44, 8500 Kortrijk;

Adres bijkantoor 1: Kortrijkstraat 161, 8560 Wevelgem;

Adres bijkantoor 2: Aelbekesteenweg 259, 7700 Moeskroen;

Email: info@advantius.be

Tel: 056.336.335

Fax: 056.327.321

 

10. Toepasselijk recht en geschillen

 

Het Belgisch recht is van toepassing.

De Rechtbanken van het arrondissement Kortrijk zijn bevoegd.

 

Aldus opgemaakt te Kortrijk op in zoveel exemplaren als er partijen zijn met onderscheiden belang.

 

Elk van de partijen erkent een door alle partijen getekend exemplaar ontvangen te hebben.

 

 

 

 

WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

 

Bij elke contractuele relatie horen wederzijdse rechten en verplichtingen. Uw advocaat is uw aannemer voor juridische zaken. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden waaronder het kantoor werkt en die partijen binden.

 

U zult bij uw eerste afspraak normaliter ook gevraagd worden om uw schriftelijk akkoord met deze voorwaarden te bevestigen. Aarzel niet om vragen te stellen.

 

 

T: 056.336.335

F: 056.327.321

 

info@advantius.be

 

Open maandag-vrijdag

8u30-12u en 14u-18u30

 

Afspraken enkel na telefonisch contact

 

Bijkantoren te Wevelgem en Moeskroen

 

Gesloten deuren op vrijdagnamiddag