Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden terug.


Voor cliënten die worden bijgestaan in pro deo, gelden afzonderlijke voorwaarden.


Er gelden bijzondere voorwaarden voor invorderingen van onbetwiste facturen.
1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat


De cliënt geeft opdracht aan de advocaat teneinde zijn zaak te behartigen. Elk niet-akkoord met een handeling verricht door de advocaat dient binnen zeer korte termijn te worden gemeld.

 


2. Informatie


De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak. De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat.

De cliënt verbindt er zich toe alle briefwisseling van de cliënt zonder verwijl door te nemen, en gevraagde instructies of een gevraagd akkoord onverwijld over te maken. Na verloop van 24 uren, of in geval van hoogdringendheid, mag de advocaat een gebrek aan reactie interpreteren als een akkoord of niet-akkoord afhankelijk van zijn interpretatie van de situatie.

 


3. Beroep op derden


3.1. De cliënt gaat akkoord dat de advocaat voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, experten, vertalers, edm. De advocaat kan niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de tussenkomst van deze derden.

3.2. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een advocaat, gerechtsdeurwaarder, notaris, expert of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat, behoudens de cliënt uitdrukkelijk zijn eigen voorkeur te kennen geeft aan de advocaat.


 

4. Kosten en ereloon


4.1. De cliënt bevestigt dat nopens hetgeen volgt inzake kosten en ereloon, inclusief de onvoorspelbaarheid ervan ten gevolge van de mogelijke eigen wensen van de cliënt, en vooral het op voorhand onmogelijk correct in te schatten optreden van de tegenpartij, de rechtbank en derden, hij bij de aanvang van het dossier alle uitleg heeft gekregen en de mogelijkheid heeft gehad om al zijn vragen te stellen. Er wordt, op eerste verzoek, een schatting nopens de totale kostprijs van het dossier gegeven, maar dit met de uitdrukkelijke melding dat, door de onvoorspelbaarheid van de omvang van de benodigde prestaties, deze schatting enkel een niet-bindende inschatting kan zijn.

4.2. De staat van kosten en ereloon van een advocaat kan drie elementen bevatten: de kosten van de advocaat, de gerechtskosten en de uitgaven en het ereloon.

4.2.1. De advocaat begroot zijn ereloon naar redelijkheid en billijkheid en conform de algemene gebruiken van het beroep. Het ereloon kan niet uitsluitend afhangen van het bereikte resultaat. Het bereikte resultaat kan enkel in aanmerking worden genomen samen met andere vaste parameters, zoals de aard van de zaak, de inzet van de zaak, de moeilijkheidsgraad, de ervaring van de advocaat en het dringend karakter van de opdracht.

4.2.2. Daarbij is vanaf 1 januari 2016, en maandelijks indexeerbaar met als noemer de index van de maand december 2015, een tarief van 125 € het uitgangspunt indien met uurtarief wordt gewerkt (update augustus 2023: 149,52 €). Elke activiteit wordt gefactureerd voor een minimum van 5 minuten en per 5 minuten. Verplaatsingsduur en wachtduur ter plekke worden niet afzonderlijk getarifeerd.

4.2.3. Voor specifieke procedures of tussenkomsten zullen vaste minimumbedragen kunnen worden gehanteerd (voor een niet-limitatieve lijst, zie bijlage 2).

4.2.4. In geval van een uitstekend resultaat verkregen door de tussenkomst van de advocaat, wordt voorzien dat een commissie van hoogstens 15% van het bedrag van de inzet kan worden aangerekend benevens of bovenop het gestelde uurtarief. De rechtsplegingsvergoeding die wordt toegekend in een gewonnen zaak zal tellen als bonus voor de goede prestatie en niet verrekend worden met de ereloonstaten.

4.2.5. Inzake prestaties verricht voor andere advocaten, volgt de advocaat het vervangingstarief van 90 € excl. BTW (jaarlijks indexeerbaar vanaf 1.09.2022) voor prestaties die tot één uur in beslag nemen. Voor alle vervangingsprestaties die het uur overschrijden, wordt een normaal uurtarief gerekend. In bijlage 3 wordt een overzicht van de tarieven gevoegd.

4.2.6. Gemaakte afspraken die minder dan 2 uren op voorhand of niet worden afgebeld gelden als afspraken van 30 minuten. Afspraken beginnen te lopen op het uur dat zij ingeschreven zijn, ook in geval de cliënt laattijdig aankomt.

4.2.7. Wanneer bij de eerste consultatie of schriftelijke communicatie afspraken voor de verdere behartiging van het dossier worden gemaakt, en de cliënt laat niet onmiddellijk of tijdig weten dat dit mandaat wordt ingetrokken, dan zijn de intussen verrichte prestaties en gemaakte kosten factureerbaar.

De tijdigheid hangt louter af van het ogenblik dat de advocaat kennis heeft genomen van de intrekking van het mandaat, en niet van het tijdstip van de verzending van de intrekking: de advocaat zal steeds bevestigen indien hij kennis heeft genomen van de intrekking; desgevallend dient de cliënt telefonisch contact op te nemen om zeker te zijn dat de advocaat de schriftelijke communicatie gezien heeft.

4.3. De kantoorkosten bedragen forfaitair, en jaarlijks wijzigbaar, 22,50%, van het honorarium, met een minimum van 75€ per factuur.

4.4. De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

4.5. De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde factuur.

In een volgende factuur worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

4.6. De cliënt betaalt de voorschotten en de factuur van de advocaat binnen veertien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen. Facturen van cliënten die reeds in gebreke zijn met eerdere facturen, zijn onmiddellijk betaalbaar.

4.7. Indien de cliënt niet akkoord gaat met een gevraagd voorschot of een factuur moet hij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren, op straffe van verval.

4.8. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling, en bij gebrek aan terecht bevonden protest, is de cliënt op het openstaande saldo van een staat rente verschuldigd gelijk aan de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, dewelke beginnen te lopen na het verstrijken van 14 dagen na de vervaltermijn van de factuur.

Er zal tevens een conventionele schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 250 € en een maximum van 1.000 €, per openstaande factuur. Conform de wet Handelspraktijken zijn deze bepalingen van punt 4.8. ook toepasselijk ten gunste van de cliënt in geval van wanbetaling of wanprestatie door de advocaat.

Voor particuliere cliënten geldt evenwel een afwijkende regeling nopens het voorgaande: Het hierboven vermelde schadebeding wordt slechts toegepast na het verstrijken van een termijn van 14 dagen, ingaand op de werkdag na de verzending van een herinnering via email. De schadevergoeding wordt slechts opeisbaar na verloop van 14 kalenderdagen vanaf een voorgaande ingebrekestelling en bedraagt 20 € voor een verschuldigd saldo tot 150 €, 30 € vermeerderd met 10% van het verschuldigd bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 € en 65 € vermeerderd met 5% van het verschuldigd bedrag op de schijf boven 500 € met een maximum van 2000 € als het verschuldigde saldo hoger dan 500 € is.

4.9. In geval door de cliënt om afbetalingstermijnen verzocht wordt, is een tegemoetkoming verschuldigd voor de bijkomende administratieve kosten die hiermee gepaard gaan. Deze tegemoetkoming wordt bepaald op 50 €, jaarlijks indexeerbaar vanaf 1.09.2022, per af te betalen ereloonstaat. Elke afbetalingsovereenkomst veronderstelt een betaling van de verschuldigde som in maximaal 12 mensualiteiten, te betalen via bestendige opdracht, met een minimum van 50€ per betaling. In geval in weerwil hiervan wordt afbetaald op een langere termijn is een forfaitaire toeslag van 100 € verschuldigd. In geval van opvolging, vervalt de afbetalingsovereenkomst. Ook in geval van wanbetaling vervalt de afbetalingsovereenkomst.

Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar de bijlage 1 die gevoegd wordt bij huidige overeenkomst en die geacht wordt er deel van uit te maken.

4.10. In geval van een onbetaalde factuur of voorschotfactuur, is de advocaat niet gehouden tot verderzetting van het dossier vanaf de vervaldatum van de factuur of de betalingstermijn die uitdrukkelijk werd opgegeven in geval er binnen de betalingstermijn dringende nieuwe prestaties dienen geleverd te worden en de advocaat vermoedt dat er niet correct zal worden betaald. Hij zal daaromtrent inspanningen leveren om zo snel mogelijk de cliënt in te lichten, maar zal nooit aansprakelijk zijn voor welkdanige schade ten gevolge van deze staking in prestaties.

4.11. De cliënt verklaart uitdrukkelijk te weten en te aanvaarden dat hij ofwel niet gerechtigd is om bijstand in juridische tweedelijnsbijstand te genieten, ofwel dat hij hier uitdrukkelijk van afziet.

In de mate de cliënt gedurende de looptijd van de activiteiten van de advocaat alsnog gerechtigd zou worden in dit kader hetzij alsnog tussenkomst in dit kader zou wensen, dan is hij gehouden dit aangetekend ter kennis te brengen van de advocaat.

Alle prestaties tot datum van ontvangst van de aangetekende zending blijven alsdan gepresteerd buiten het kader van de juridische tweedelijnsbijstand.

Mits akkoord van de advocaat enerzijds en mits toekenning van een inschrijving door het Bureau voor Juridische Tweedelijnsbijstand anderzijds, zullen de prestaties vanaf deze datum kostenloos geschieden voor de cliënt.

De cliënt is persoonlijk aansprakelijk om erop toe te zien dat de inschrijving door het Bureau voor Juridische Tweedelijnsbijstand geregeld wordt en dient hiertoe alle benodigde documenten en bewijsstukken over te maken aan het Bureau voor Juridische Tweedelijnsbijstand (Burg. Nolfstraat 10a, 8500 Kortrijk, tel. 056.269.555).

4.12. De cliënt wordt ingelicht dat alle prestaties die verricht worden vanaf 1 januari 2014 BTW-plichtig zijn. Alle erelonen en kosten vanaf die datum zullen aldus worden vermeerderd met het toepasselijke BTW-tarief, dat wordt afgedragen aan de bevoegde fiscale diensten.

4.13. Alle binnenkomende gelden zullen kunnen aangewend worden om de openstaande schulden ten aanzien van de advocaat te betalen.

4.14. De cliënt wordt ingelicht omtrent het bestaan van de Ombudsdienst Consumentengeschillen. De advocaat bevestigt dat hij niet bereid is om via buitengerechtelijke geschillenregeling te werken.5. Derdengelden


5.1. De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

5.2. De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

5.3. De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden, behoudens in geval van openstaande schulden bij de advocaat in welk geval de advocaat het recht heeft deze schuld eerst te voldoen mits uitdrukkelijke en schriftelijke kennisgeving aan de cliënt.6. Aansprakelijkheid


6.1. De advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid bij Amlin Europe N.V., maatschappelijke zetel te Amstelveen, Nederland - Handelsregister nr. 33055009, bijkantoor België - RPR 0416.056.358 - Onderneming toegelaten onder het codenr. 0745. De polis dekt de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die worden uitgevoerd vanuit het in België gevestigd kantoor.

Het staat de cliënt steeds vrij zich bij de advocaat te informeren omtrent het bedrag van de actuele dekking op dat ogenblik van de verzekering. Indien de cliënt wenst dat de advocaat een aanvullende verzekering afsluit, sluiten partijen hieromtrent een aanvullende overeenkomst af.

6.2. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van 1.000,00 € .7. Gedragsregels


7.1. Als advocaat ingeschreven aan de balie van Kortrijk, is dhr. Vantomme onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die van de Nationale Orde van Advocaten, die van de Balie van Kortrijk, alsmede de gedragscodes die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be.

7.2. Ook de cliënt verbindt zich ertoe zich correct te gedragen en de instructies van de advocaat te volgen voor de duur van de overeenkomst. De cliënt zal er zich van onthouden om wederrechtelijke opnames, dit is zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de advocaat, te maken van zijn gesprekken met de advocaat. Alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en elke opname van gesprekken wordt als foutief aanzien: deze zullen geen waarde in rechte hebben en kunnen aanleiding geven tot het betalen  van schadevergoeding aan de advocaat.8. Beëindiging van de overeenkomst


8.1 De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.

8.2 De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.9. Te verstrekken informatie (cf. het WER)


U kan bij mr. Vantomme terecht voor onder meer volgende diensten: juridische bijstand als advocaat.

Mr. Vantomme baat zijn kantoor uit in de vorm van een BV. Hij is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van Kortrijk.

Het ondernemingsnummer van het kantoor van mr. Vantomme is 0787.602.683 (Advantius BV).


Indien U verdere informatie wenst of indien U een klacht heeft kan U mr. Vantomme bereiken:

Adres: Beheerstraat 44, 8500 Kortrijk

Email: info@advantius.be

Tel: 056.336.335;10. E-mailverkeer.


De cliënt geeft bij aanvang van de opdracht aan de advocaat een emailadres op, en aanvaardt uitdrukkelijk dat elke communicatie via dit emailadres mag verlopen en dat de verzending van een email naar dit adres steeds als aangekomen en gelezen zal bestempeld worden.11. Privacy (GDPR)


- Verantwoordelijke voor de verwerking

De advocaat is de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (B.S. 18 maart 1993). 

- Het verwerken van gegevens

In de huidige privacyverklaring wordt onder “gegevens” verstaan alle informatie die U aan de advocaat verstrekt.  

De advocaat verwerkt de volgende categorieën van gegevens.

a. De gegevens die worden verzameld via de website www.advantius.be. Deze gegevens omvatten uitsluitend de naam, voornaam, het telefoonnummer en het e-mailadres van de betrokkene.

Deze categorie gegevens wordt hierna “categorie a” genoemd.

b. De gegevens die de advocaat verzamelt of verwerkt in het kader van zijn juridische dienstverlening.

Deze gegevens bevatten alle gegevens betreffende de adviesaanvraag of het onderwerp van een geschil of procedure.  Deze gegevens omvatten zowel identiteitsgegevens (waaronder naam, voornaam, adres, beroep, geboorteplaats- en datum, contactgegevens, burgerlijke staat, rijksregisternummer, ondernemingsnummer en BTW-nummer), als gevoelige persoonsgegevens (persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijken, alsook de verwerking van persoonsgegevens die het seksuele leven en de gezondheid betreffen, alsook persoonsgegevens inzake geschillen voorgelegd aan hoven en rechtbanken alsook aan administratieve gerechten, inzake verdenkingen, vervolgingen of veroordelingen met betrekking tot misdrijven, of inzake administratieve sancties of veiligheidsmaatregelen)

Deze categorie gegevens wordt hierna “categorie b” genoemd.

 Deze gegevens worden als volgt verzameld:

- De gegevens van categorie a worden uitsluitend rechtstreeks verzameld via de website van de advocaat, middels het daartoe bestemde contactformulier.

- De gegevens van categorie b worden verzameld bij betrokkenen, maar kunnen eveneens worden meegedeeld door derden (andere advocaten, andere bij een geschil betrokken partijen, openbare overheden en ministeriële ambtenaren), en dit zowel op verzoek van de advocaat, als op initiatief van deze derden.

Door het invullen van de gegevens op het contactformulier of het afsluiten van een overeenkomst met de advocaat geven zowel de betrokkene, als, in voorkomend geval, zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) hun ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van de verstrekte gegevens voor de in huidige privacyverklaring omschreven doeleinden (zie de afdeling “Doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt” van het hoofdstuk “privacyverklaring”) en erkennen zowel de betrokkene als, in voorkomend geval, zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) dat hij deze privacyverklaring heeft gelezen, de inhoud van deze privacyverklaring heeft begrepen en deze privacyverklaring heeft aanvaard.

- Cookies

De advocaat maakt voor het verzamelen van gegevens geen gebruik van zogenaamde “cookies”.

- Doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.

De verzamelde gegevens zijn bestemd om te worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

- De gegevens van categorie a zijn uitsluitend bestemd om de advocaat toe te laten te antwoorden op het contactformulier dat de betrokkene heeft ingevuld en verzonden.

- De gegevens van categorie b zijn bestemd om te worden verwerkt voor de administratie van de advocaat (het klantenbeheer en het dossierbeheer), voor de verdediging van de belangen van de cliënten, voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte en voor het vervullen door de advocaat van de op hem rustende wettelijke, reglementaire en deontologische verplichtingen (waaronder het voorkomen van belangenconflicten).

De verwerking van de gevoelige persoonsgegevens van categorie b is toegestaan op grond van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (B.S. 18 maart 1993).

De gegevens worden niet gebruikt voor direct marketing doeleinden.

- Het al dan niet verplichte karakter van het verstrekken van gegevens en de eventuele gevolgen van het niet-verstrekken van gegevens.

Het verstrekken van gegevens is niet verplicht.   

Indien de gegevens van categorie a niet worden verstrekt, kan de advocaat niet antwoorden op het contactformulier dat de betrokkene heeft ingevuld en verzonden.

Indien de gegevens van categorie b niet worden verstrekt, kan de advocaat deze gegevens niet aanwenden in het kader van de juridische dienstverlening.  Het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot het weigeren of stopzetten van de juridische dienstverlening, tot een onjuist of onnauwkeurig advies, tot het verlies van een kans in het kader van een eis of een verweer en tot kosten, waaronder de gerechtskosten waartoe de betrokkene tegenover andere partijen kan worden veroordeeld.

- De ontvangers en categorieën ontvangers van de gegevens.

De gegevens worden door de advocaat enkel verwerkt voor de doeleinden omschreven in deze verklaring.  

De gegevens die zijn verwerkt kunnen worden ontvangen door derden, ook buiten de Europese Unie.  

De gegevens die in het kader van de juridische dienstverlening niet aan derden worden meegedeeld, zijn enkel toegankelijk voor de advocaat en zijn aangestelden en medewerkers.  De toegang tot deze gegevens door de aangestelden en de medewerkers van de advocaat blijft beperkt tot hetgeen zij nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst. De advocaat deelt deze gegevens niet mee aan derden, tenzij dit door of krachtens de wet wordt opgelegd.

- Recht op toegang en verbetering van de persoonsgegevens

Eenieder is gerechtigd op toegang tot de hem betreffende gegevens en om alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren.

Daartoe richt U een gedagtekend en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart aan de advocaat.

- Toepasselijke wetgeving, wijzigingen aan het privacybeleid van de advocaat.

Hoger werd reeds aangegeven dat de verwerking van gegevens door de advocaat is onderworpen aan de Belgische wetgeving, en meer bepaald aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (B.S. 18 maart 1993).

Indien U vragen heeft in verband met de toepassing van deze wet kan U zich richten tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, gevestigd te 1000 BRUSSEL, Drukpersstraat 35.  De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer houdt een openbaar register bij van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens.   U kan dit openbaar register raadplegen.   U kan de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en het openbaar register raadplegen op http://www.privacycommission.be/. 

De verwerking en de bescherming van de persoonsgegevens is tevens onderworpen aan regelgeving van de Europese Unie.

Zowel de Belgische als de Europese regelgeving is, zeker met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, aan wijzigingen onderhevig. 

Ook de activiteiten en de doelstellingen van de advocaat zijn aan wijzigingen onderhevig.

De advocaat behoudt zich bijgevolg het recht voor zijn privacybeleid te wijzigen en aan te passen aan voormelde evoluties.  

De verwerking van gegevens die op heden zijn verzameld, is onderworpen aan het privacybeleid en aan de regelgeving die op het ogenblik van de verwerking van toepassing is.

- Vragen of opmerkingen in verband met het privacybeleid van de advocaat? U kan vrijblijvend contact opnemen met de advocaat door het sturen van een e-mail naar info@advantius.be.  11. Toepasselijk recht en geschillen


Het Belgische recht is van toepassing.

De Rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk zijn bevoegd.

Advantius

8500 Kortrijk

Beheerstraat 44

ADVANTIUS BV (Mr. Dimitri Vantomme): 


BTW: 0787.602.683

Rekening erelonen: BE74.3632.2300.9407

Derdengelden: BE41.6304.3033.5610

: